Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan Eğitim, kısaca zaman ve mekândan bağımsız, bilişim teknolojilerinden yararlanılarak gerçekleştirilen, ekonomik ve etkileşimli bireğitim biçimidir. Modern toplumun gerektirdiği yenilenme ihtiyacı, eğitimsisteminden bir şekilde ayrılmış veya bu sisteme hiç girememiş olma, bireyleriuzaktan eğitim yolunu denemeye yöneltmiştir. (Gökçe,A.T)

Uzaktan Eğitim; diğer bir tanımı da  zaman ve mekândan bağımsız olarak ve bilişim teknolojileri kullanılarak yapılan ekonomik ve etkileşimli eğitim şeklidir
İngilizce de  Distance Learning veya eLearning kelimeleri uzaktan eğitim kaşılığıdır Uzaktan Eğitimde eğitmen ve öğrenci aynı anda etkileşime girerlerse buna senkron uzaktan eğitim zaman gecikmeli olarak etkileşime girerlerse buna asenkron uzaktan eğitim denir.

Karma öğrenim kısaca yüz yüze eğitim (senkron eğitim) ve asenkron eğitimin karışımıdır. Bazı aktiviteler yüz yüze gerçekleştirilirken diğerleri sanal olarak gerçekleştirilir. 

Asenkron sunum ise WEB tabanlı bir eğitimdir. Busunumda, öğrenci istediği zaman istediği yerden WEB üzerindeki dersleregirebilir, test alabilir ve aktivitelere katılabilir. İstediği dersi istediği kadar tekrar edebilir

Normal sınıfların yerini sanal sınıfların aldığı uzaktan eğitimde sanıldığının aksine eğitim kalitesinin düşmediği kanıtlanmıştır.

 Uzaktan eğitimin kavramsal dayanakları;

• Yeni olanaklar yaratma,

• İş ve eğitim arasında bütünlük sağlama,

• Eğitim sürecinidemokratikleştirme,

• Yaşam boyu eğitim sağlama,

• Eğitimde bireysellik,

• Mevcut eğitim kurumlarından etkili yararlanma,

• Teknolojinin eğitimdeetkili kullanımı,

• Birey, toplum ve teknoloji gereksinimlerine yönelme,

• Büyük kitlelere ulaşma,

• Bireysel ve kitlesel eğitimin bütünlüğünü sağlama,

• Eğitim isteği ile mali olanakları dengede tutma şeklinde sıralanabilir(Alkan, 1996).

Bilgi toplumu niteliğini kazanmış toplumlarda uzaktan eğitim kapsamında yaşam boyu eğitim verilmektedir. Ülkemizde de bilişim teknolojisinden yararlanarak bir çok öğrenciye ve çalışana yükseköğretim şansı sağlanmaktadır. Ayrıca zaman içinde çeşitli modüler programlar açılarak halka yaşam boyu eğitim sürecinde hizmet verilmesi hedeflenmektedir.

Uzaktan eğitim programında derse devam zorunluluğu olmadan Internet aracılığıyla web ortamında öğretim hizmeti verildiğinden öğrenci hem bir işte çalışma şansına sahip olmakta hem de öğretimine devam edebilmektedir. Uzaktan eğitiminin sağladığı faydaları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz;

• Maliyette tasarruf sağlanması,

• Zamandan ve mekandan tasarruf sağlanması,

• Sınıf ortamında olabileceğinden daha çok kişiye erişilebilmesi,

• Evinden dışarı çıkamayan (özürlülerin) eğitim alabilmesi,

• Eğitim verimliliğinde artış sağlanması,

• İşitsel ve görsel tasarımlar yoluyla öğrenmede artış sağlanması,

• Bilgi ve birikimlerin paylaşılmasına olanak sağlanması,

• Kesintisiz ve sınırsız eğitim imkanı vermesi,

• Kişilerin gelişimlerinin takip edilip, değerlendirilmesi,

• Eğitmen ve öğrencinin farklı mekanda olmasına rağmen Internet aracılığıyla tek veya çift yönlü iletişim kurmasının sağlanması.

Uzaktan Eğitimin Tarihçesi

Uzaktan eğitim (mektupla öğretim) 19. yy. ortalarında İngiltere,Fransa, ABD ve Almanya'da başlamış ve hızla yayılmıştır. 1840'ta İngilizeğitimci Sir Isaac Pitman postayla stenografi öğretmiştir. CambridgeÜniversitesi'nde İskoç eğitimci James Stuart tarafından verilen kampüs dışıdersler, Mektupla Eğitim Üniversitesi’nin gelişimini ve yaygınlaşmasınısağlamıştır. 1870'lerde Illinois Wesleyan Üniversitesi bir evde öğrenimprogramı başlatmış; 1883'te New York, Ithaca'da bir Mektupla ÖğretimÜniversitesi kurulmuştur. 1882'de William Rainey Harper Chautauqua, NewYork'ta bir mektupla öğrenim programı geliştirmiş ve yeni kurulan ChicagoÜniversitesi'nin ilk başkanı olarak (1891) bu yönteme devam etmiştir.1880'lerde Thomas J. Foster'in başlattığı evde-öğrenim kursları ise 1890'daUluslararası Mektupla Öğrenim Okulları halini almıştır. ABD'de mektuplaöğrenimin yaygınlaşması 1914'de bir yasa ile geliştirilerek 1915'te, okullarınınmektupla öğrenim kurslarını idare etmek üzere, Wisconsin'de Ulusal YüksekÖğrenim Birliği (NUCEA) kurulmuştur (Hall, 2006;)

Ülkemizde uzaktan eğitimin yükseköğretimde uygulanmasının ilk girişimi 1950 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü çalışmaları ve 1960 yılında, orta dereceli meslek okulu mezunlarına üniversite olanağı sağlamak amacıyla mektupla öğretim yönteminin uygulanmasına başlanmıştır. 1961 yılında da MEB tarafından Mektupla Öğretim Merkezi (Açık Öğretim Fakültesi) kurulmuştur ve bu çalışmalar 1966 yılında Genel Müdürlük düzeyinde örgütlenerek sistem örgün ve yaygın eğitim alanında yaygınlaştırılmıştır. 1974 yılında gerçekleşmiştir. Kalkınmanın gerektirdiği insan gücü gereksinimini karşılamak, yükseköğretim önündeki yığılmaları ortadankaldırmak, iletişim teknolojisinden yararlanmak, büyük kitlelere eğitimhizmeti sağlamak ve eğitimin etkililiğini artırmak gibi gerekçelerle 1974yılında “Mektupla Yüksek Öğretim Merkezi” kurulmuştur. Çağdaş bir uzaktaneğitim sistemi geliştirmek amacı ile “Eğitim Teknolojisi Strateji ve YöntemKomitesi” oluşturulmuş ve bu kurumun çalışmalarına pilot olacak bir “Deneme Yüksek Öğretmen Okulu” kurulmuştur. Bu girişim başarılıolamamış ve 15 ay sonra, yerini Yaygın Yükseköğretim Kurumu’na(YAYKUR) bırakmıştır. Ancak ikinci girişim de başarılı olamamıştır (Alkan,1996).

Yükseköğretimde uzaktan eğitim sisteminin geliştirilmesine yönelikbir başka girişim 1978 yılında olmuştur. MEB tarafından her türlü hak ve yetkileri ile bir “Açık Üniversite” kurulması önerilmiş; ancak bu yasa tasarısıhayata geçirilememiştir. Daha sonra, 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılıyasa ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde bir “Açıköğretim Fakültesi”nin yeralması sağlanmıştır (Alkan, 1996). YÖK de 14 Aralık 1999’da hazırladığı"Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan EğitimYönetmeliği” ile uzaktan eğitim konusunda önemli bir adım atmıştır.Türkiye’de internet üzerinden uzaktan eğitim uygulamaları, ODTÜ Enformatik Enstitüsünün öncülüğünde, 1996 yılında başlamıştır.

Günümüzde uzaktan eğitim sistemi ile hizmet veren üniversitelerdenbazıları şöyledir; University of Illinois, University of California, PennsilvaniaState University, Stanford University. Utah Üniversitesi, 20 yıldan fazlasüredir, özel öğretim öğretmeni yetiştirmede uzaktan eğitimdenyararlanmaktadır. Bu üniversite, 2005 yılında da ciddi engelleri olan öğrencileriçin özel olarak hazırlanan, özel uzaktan öğretmen eğitim programı açmıştır(Jameson ve McDonnell, 2007). Ülkemizde de Anadolu Üniversitesi, 20 yılıaşkın süredir, uzaktan eğitim programı ile öğrenci yetiştirmektedir.

Adana Meslek Yüksekokulunda  Uzaktan Eğitim

Ç.Ü. Adana Meslek Yüksekokulnda Uzaktan Eğitim 4 Program ile yürütülmektedir, (Bilgisayar Programcılığı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Çocuk Gelişimi Programı ve Elekronik Haberleşme Programı). Öğrenci ve Öğretim Elemanı etkileşimleri(Sanal Sınıf canlı ders anlatımları, Ders notu paylaşımı, arasınavlar,mesaj, duyuru, …vb) ALMS Platformu üzeirnden gerçekleştirilir.  2 Arasınav ALMS platfomu üzerinden internet tabanlı gerçekleştirilir. Final Sınavı Adana Meslek Yüksekokulnda yapılır. Arasınavın %20 si ve Finalin % 80 i alınarak ortalama hesaplanır.